همایش سازندگان و
انبوه سازان تهران

سنخرانی مهندس کامرانی در رابطه با مشارکت در ساخت در همایش بزرگ سازندگان و انبوه سازان شهر تهران

جلسه کانون مشارکت ایران

کانون مشارکت در ساخت برای اولین بار در ایران توسط مهندس کامرانی احداث شده و شروع به کار کرد.