علی باربد

مدرس اتوکد و نقشه کشی ساختمان معماری دانشگاه امیرکبیر